807 - Handlingsplan ved sorg, kriser og ulykker

a) Dødsfall blant skolens elever

1. Skolen må skaffe seg sikre opplysninger om hva som har skjedd.
Rektor kontakter politi, sykehus eller prest. Deretter orienteres personalet, særlig elevens lærere.

2. Klassen samles snarest mulig.
Kontaktlærer (eller en annen som kjenner elevene godt) orienterer om dødsfallet. Det er viktig å gi åpen og ærlig informasjon om det som har skjedd.
Elevene må få sette ord på sine reaksjoner. Viktig at både positive og negative oppfatninger av den døde kommer fram.
Klassen må få stoppe igjen, og læreren må være der så lenge som det føles nødvendig.
Undervisningen i klassen avlyses for dagen.
Kommer meldingen om dødsfall i eksamenstida, vil det være vanskelig å endre planene.
Dersom det er den minste grunn til å tro at dødsfallet kan være kjent for noen i klassen, vil det være riktig å gå ut med en orientering.
Det kan tas kontakt med kommunens kriseteam for bistand (i klassen og under samlingsstund). Slik varsling skal skje via politiet.

3. Minnestund for alle på skolen.
Holdes i kantina i begynnelsen av en time noe utpå dagen. Samværet og grunnen til det må gjøres kjent på forhånd. Rektor (evt. ass.rektor/avdelingsleder) forteller hva som har skjedd og hvor den døde var elev. Ev. musikk eller opplesning etter behov. Minnes med et minutts stillhet.

4. Kontakt med heimen.
Rektor eller kontaktlærer bør kontakte heimen. Diskuter framgangsmåte og tidspunkt med presten i hvert enkelt tilfelle.

5. Pulten til den døde eleven bør stå tom noen uker før den fjernes.
Dersom det føles naturlig, kan den døde minnes med blomster på pulten e.l. Initiativet må komme fra elevene

6. Kontaktlærer og klassekameratene bør møte i begravelsen (regnes ikke som fravær).
Elevene må ikke oppfatte dette som noe press, men snakk gjerne sammen i klassen om skikk og bruk ved dødsfall.
Å delta i begravelse er for ens egen del den siste avskjed, og det er en måte å vise medfølelse med den nærmeste familie.
Dersom det føles naturlig kan klasse og kontaktlærer (+ evt. annen lærer som kjenner klassen godt) samles til samtale umiddelbart etter begravelsen

7. Send krans til begravelsen. En representant fra skolen bør møte opp.
Evt. si noe ved kranspåleggelse, eller be presten gjøre det. (Snakk med de pårørende om dette. Noen ønsker minst mulig oppmerksomhet, andre vil være takknemlige for det.)

8. Seinbearbeiding.
Vær oppmerksom på at det kan komme opp ubearbeidede reaksjoner i etterkant av dødsfallet. Klassestyrer bør ha et våkent øye for eventuelle tegn på dette.

9. Det flagges på halv stang dagen dødsfallet er kjent, og på begravelsesdagen.

b)  Dødsfall i en elevs nærmeste familie

1. Når det har skjedd utenfor skoletid.
Kontaktlærer og andre lærere varsles. Klassekamerater orienteres. De vil bli gjort oppmerksom på at eleven vil trenge kontakt og støtte.

2. Når meldingen kommer til skolen i skoletida.
Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvem som skal fortelle om dødsfallet. Vedkommende bør kjenne eleven godt, og bør vite om hvordan det er skjedd og hvordan andre i familien er orientert.

Beskjeden må bli gitt i et lukket rom der vedkommende kan få være i fred. Den som skal gi beskjeden, må ha anledning til å være hos eleven, evt. følge hjem.

Administrasjonen må sørge for hjemtransport. Deretter som under 1.

Klassen bør diskutere om de skal sende blomster hjem og om noen skal gå i begravelsen (regnes ikke som fravær).

En gang etter begravelsen bør kontaktlæreren ha en samtale med eleven. Vedkommende må få vite at det normalt er nødvendig å kunne snakke med noen i en sorgsituasjon, og at rådgiver eller helsetjenesten eller andre er tilgjengelige for dette. Formidler kontakt.

Læreren må undervise som vanlig. Bør ikke unngå emner som kan assosieres til sorgsituasjonen, men snakk gjerne med eleven på forhånd når slike emner skal tas opp.

c)  Dødsfall blant ansatte ved skolen

Deler av ovenstående blir brukt etter skjønn. Kollegaer bør så vidt mulig orienteres, også om dødsfall i ansattes nærmeste familie.

Alvorlige ulykker på skolen blant elever

(ved ulykker blant tilsatte ved skolen brukes deler av nedenstående etter skjønn)

 1. Den som kommer først til stede, sørger for at:
  • Førstehjelp blir satt i gang.
  • Lege og ambulanse blir tilkalt, nødnummer 113 Legevakt og ambulanse tlf: 51 49 43 43
  • Skolens ledelse (administrasjonen) blir varslet
    
 2. Administrasjonen (avdelingsleder eller rektor):
  • Varsler heimen straks. Dette bør skje kortfattet: "Det har skjedd ... Kom!"
  • Tilkaller politiet. Skal alltid gjøres ved trafikkulykker og når det er alvorlige personskader.
  • Arbeidstilsynet skal umiddelbart varsles ved alvorlige arbeidsulykker.
   • Tlf. politi (nødhjelp) 112
   • Tlf. politi (vanlig) 02800
  • Varsler verneleder (ulykker blant tilsatte: verneombud)
  • Informerer de tilstedeværende lærere i første friminutt.
 3.  De som har vært til stede under ulykken, må samles før de får gå hjem. Det er viktig å snakke om det som har skjedd. Alle må fortelle hva de har sett.
  • Om nødvendig må de deles opp i flere grupper. Personer i sjokktilstand må få særbehandling, evt. av lege. Avdelingsleder har ansvar for å organisere dette. Støttespillere vil være rektor, faglærer og klassekontakt.
 4. Ved dødsulykker stenges skolen for dagen. Det flagges på halv stang.
Del denne artikkelen på: