Arbeidstrening - spesialundervisning i liten gruppe A

Dette tilbudet er rettet mot elever som har stor grad av faglig sammensatte- og/eller spesifikke lærevansker. Elevene er i grupper som får tett oppfølging av lærere og miljøarbeidere.

Dalane videregående skole har som målsetting at elevene skal ...

•    styrke sin personlige utvikling
•    vedlikeholde og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger
•    mestre dagliglivets aktiviteter
•    trene og bevisstgjøres mot framtidig yrkesaktivitet eller dagtilbud

Undervisning

•    trening i dagliglivets gjøremål
•    praktisk arbeidstrening
•    trening i kommunikasjon og samhandling
•    tilrettelagt teoriundervisning
•    forberedelse til et varig tilrettelagt arbeid, ved utplassering hvis det er mulig (fra 2. år)
•    Elevene organiseres i gruppe på maks 5 elever. Noe undervisning blir gitt i gruppe, noe som enetimer.

Undervisningen blir tilrettelagt ut ifra elevenes forutsetninger og individuelle behov. Den tar utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT, og målene som blir skrevet inn i en individuell opplæringsplan (IOP)

Samarbeid

Når eleven fått tilbud om skoleplass, og har tatt imot denne, vil skolen innkalle til et overgangsmøte i mai/juni. Da inviteres elev, foresatte og representant fra avgiverskolen. Fra Dalane vgs deltar avdelingsleder, PPT for videregående skole og den som skal være kontaktlærer for eleven hvis det er mulig. Det er også mulig å besøke skolen i løpet av våren.

Skolen deltar på ansvarsgruppemøter som kommunen kaller inn til. Disse pleier man å avholde i skolens lokaler. I tillegg har vi jevnlige møter eller telefonkontakt med hjem, bolig og evt. avlastningstilbud.

Lokaler

Skolens lokaler for denne elevgruppen er pusset opp i løpet av sommeren 2019. I tillegg til egne lokaler bruker vi andre felles-rom på skolen når det er naturlig, f.eks. gym-sal og verksteder.

Still spørsmål til Dalane videregående skole

Til toppen