Hverdagslivstrening – spesialundervisning i liten gruppe

Dette er et tilbud til elever med ulik grad av funksjonsnedsettelse og sammensatte lærevansker. Elevene har spesielle behov i forbindelse med læring og sosial fungering. Opplæringen skjer derfor i liten elevgruppe.

Mål

Opplæringen tar sikte på å gi økt livskvalitet, med mål om utvikling, læring, trivsel og mestring. Vi ønsker at eleven skal kunne påvirke hverdagen sin, og ta egne valg.
Kommunikasjon er viktig, og vi kan kartlegge behov og muligheter for alternativ kommunikasjon (ASK).

Undervisning

Undervisningen blir tilrettelagt ut ifra elevenes forutsetninger og individuelle behov. Den tar utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT, og målene som blir skrevet inn i en individuell opplæringsplan (IOP). 
I opplæringen legges det vekt på kommunikasjon, sosial kompetanse, fysisk og psykisk helse og hverdagslivsaktiviteter. Et av målene er å trene elevene i dagliglivsaktiviteter som de vil kunne ha bruk for resten av livet.

Organisering

Elevene organiseres i gruppe på 2-4 elever. Undervisningen blir gitt som enetimer eller i liten gruppe, etter behov. Elevene integreres i andre elevgrupper på skolen i samsvar med elevens IOP. Personalet består av pedagoger og miljøarbeidere.

Lokaler
Skolens lokaler for denne elevgruppen er pusset opp i løpet av sommeren 2019. I tillegg til egne lokaler bruker vi andre felles-rom på skolen når det er naturlig, f.eks. gym-sal og verksteder.

Samarbeid

Når eleven har fått tilbud om skoleplass, og har tatt imot denne, vil skolen kalle inn til et overgangsmøte i mai/juni. Da inviteres elev, foresatte og representant fra avgiverskolen. Fra skolen deltar avdelingsleder, PPT for videregående skole og den som skal være kontaktlærer for eleven hvis det er mulig. Det er også mulig å besøke skolen i løpet av våren.
Skolen deltar på ansvarsgruppemøtene som kommunen kaller inn til. I tillegg har vi jevnlige møter eller telefonkontakt med hjem, bolig og evt. avlastningstilbud.
Still spørsmål til Dalane videregående skole

Til toppen