Hverdagslivstrening – spesialundervisning i liten gruppe

Dette er et tilbud til elever med ulik grad av funksjonsvariasjoner. Elevene har særlige utfordringer i forbindelse med læring og sosial fungering. Opplæringen skjer derfor i liten elevgruppe. 

Mål 

Opplæringen tar sikte på å gi økt livskvalitet, med mål om utvikling, læring, trivsel og mestring. Vi ønsker at eleven skal kunne påvirke hverdagen sin, og ta egne valg. 
Vi viderefører elevenes mål innen alternativ og supplerende kommunikasjon og vi kan kartlegge videre behov og muligheter 

Undervisning 

"" - Klikk for stort bilde

Undervisningen blir tilrettelagt ut ifra elevenes forutsetninger og individuelle behov. Den tar utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT, og målene som blir skrevet inn i en individuell opplæringsplan (IOP).  
I opplæringen legges det vekt på kommunikasjon, sosial kompetanse, fysisk og psykisk helse og hverdagslivsaktiviteter. Et av målene er å trene elevene i aktiviteter som de vil kunne ha bruk for resten av livet. 

Organisering 

Elevene organiseres i gruppe på 2-4 elever. Undervisningen blir gitt som enetimer eller i liten gruppe, etter behov. Elevene er med i et fellesskap med andre elevgrupper på skolen i samsvar med elevens IOP. Personalet består av pedagoger og miljøarbeidere. 

Lokaler 

Skolens har lokaler tilpasset denne elevgruppen. I tillegg til egne lokaler bruker vi andre felles-rom på skolen når det er naturlig, f.eks. gymsal og verksteder. 

Organisering av Hverdagslivstrening

På Hverdagslivstrening har vi fokus på hele mennesket og deres grunnleggende behov. Vi tilbyr opplæring og opplevelser som omhandler blant annet ferdigheter innen kommunikasjon, sosial samhandling og selvstendighet. Innen disse emnene skreddersyr vi tilbudet til den enkelte elev.

Livet etter videregående skole har stor betydning for opplæringsløpet på Hverdagslivstrening, så oppgaver og gjøremål tar utgangspunkt i det å skulle bo i egen leilighet og et fremtidig tilpasset dag- og fritidstilbud.

Hele skoledagen organiseres etter elevens individuelle behov, men vi har tilbud om noen felles arenaer om ønskelig.

Hver morgen starter vi med frokost og samling. Elevene får tilbud om grøt, eller at de smører egen mat som de kan ha liggende på skolen.

Vi setter sammen dagen slik at vi hver dag har felles tverrfaglige opplegg. Med utgangspunkt i årstidene og spesielle hendelser gjennom året, har vi for eksempel sanse- og musikksamlinger og uteskole.

På Hverdagslivstrening produserer elevene også varer for elevbedriften «Godt gjort». Da tilstreber vi at elevene skal kunne gjøre mest mulig av oppgavene selv, med optimal tilrettelegging. Elevene kan lage hele produkter selv, eller være en del av en produksjon med de andre klassene. Godt gjort produktene blir solgt enten i kantinen eller i egen butikk på skolen. Elevene får også mulighet til å betjene kunder, eller å lage dekorasjon til butikken.

Selvstendighet og kommunikasjon vil alltid være et overordnet mål i alt vi gjør. Vi setter oss inn i elevenes hjelpemidler for selvstendighet og kommunikasjon og vi kartlegger et eventuelt behov for nye.

Vi vurderer ut fra ressursene vi til enhver tid har før oppstart av et skoleår om vi kan tilby elevene terapiriding eller svømming.

Skoledagen på Hverdagslivstrening starter 08.30 og slutter 13.45.

Dagen er delt inn i 2 økter:

Økt

Tid

1

08.30 - 11.30

2

11.30 – 13.45

 

Det blir lagt inn pauser ut fra elevens behov og dagsform.

Artikkelliste