Rektors hilsen

Dalane videregående skole legger en viktig del av grunnlaget for fremtiden i Dalane. Vi er en regionskole med et bredt fagtilbud innen både yrkes- og studiespesialiserende fag, eget utdanningssenter, nettskole, og et velutviklet internasjonalt samarbeid. Her arbeider mer enn 130 ansatte for å gi nærmere 700 elever et bredt og godt utdanningstilbud.


Dalane videregående skole er viktig for hele Dalaneregionen. Hit kommer den store majoriteten av ungdommen i regionen for å få opplæring, både faglig og sosialt. Elevene er hos oss i en periode av livet der første del av voksenlivet formes og stakes ut. De har mange og store spørsmål om fag og om livet, og et stort behov for tilhørighet og omsorg.

Til deg som er elev
Vi som arbeider på Dalane videregående skole ønsker at du ved å være elev her, skal være godt rustet for arbeidsliv eller videre studier når veien går videre. Vi arbeider hver dag for at opplæringen du får skal være av høy kvalitet, tilpasset dine forutsetninger for læring, og at du skal oppleve å være trygg i skolehverdagen.

For at vi skal lykkes er det avgjørende at du som elev deltar aktivt i din opplæring. At du legger ned nødvendig arbeid og innsats, og at du viser omsorg for dine medelever og oss ansatte.

Til foreldre og foresatte
I den perioden din ungdom er elev ved Dalane videregående skole ønsker vi et godt samarbeid. Vi inviterer deg derfor til å være i dialog med elevens kontaktlærer om smått og stort som kan ha betydning for opplæringen, og for hverdagen ellers her på skolen. Vår erfaring er at dialog og åpenhet er til det beste for eleven.

Dersom du er usikker på hvem du skal kontakt, er du alltid velkommen til å ta kontakt med skolens resepsjon på tlf. 51 92 38 00. Den er normalt bemannet fra kl. 07.30 - 15.30 alle skoledager.

Til regionen
Skolen er en regional aktør med særlig kompetanse på opplæring. Vi ønsker tett samarbeid med kommuner og lokalt næringsliv om arbeidspraksis, entreprenørskap og ulike arbeidsoppdrag, som er viktige deler i elevenes opplæring. I tillegg er det viktig for oss å kjenne til opplæringsbehov i regionen, både i dag og for framtiden, for å kunne levere opplæring som er relevant for arbeidslivet i regionen. Et vellykket samarbeid gjør elevene rustet for arbeidslivet, og møter kommuner og lokalt næringsliv behov for arbeidskraft.

Læring for alle - alltid
Med skolens visjon ønsker vi å signalisere at skolen primært er en arena for læring. Elevene skal utvikle god fagkompetanse på det fagområdet eleven har valgt. I tillegg skal eleven lære og utvikle ferdigheter for livet: Helse og livsmestring, demokrati og medarbeiderskap, og bærekraftig utvikling. Når vi sier - alltid, er dette blant annet et utrykk for at vi alle har mer å lære, vi blir aldri utlærte. Det er derfor et viktig mål at vi alle skal bevare denne lysten til å lære.