Pedagogisk plattform for Dalane videregående skole

 
Skolens visjon:
Læring for alle – alltid

Skolens motto: Vi bryr oss

Vår pedagogiske plattform er forankret i skolens samfunnsansvar og oppdrag. Gjennom opplæringen skal elevene utvikle et solid grunnlag for livet, videre utdanning og læring. Alle deltakere i skolesamfunnet arbeider for et opplæringstilbud av høy kvalitet, tilpasset alle elevers forutsetninger for læring, og regionens og næringslivets kompetansebehov.

Vi er en lærende organisasjon der læring skjer gjennom aktive prosesser i samhandling mellom elever og personale. Skolens personale er faglig oppdaterte, og gjør hverandre gode ved å dele kompetanse og erfaringer. Vi arbeider strukturert for å sikre samarbeid om planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet, og med kompetanseutvikling av våre ansatte.

Opplæringen skal fremme læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

Internasjonal virksomhet er en viktig del av vårt opplæringstilbud. Gjennom internasjonalt samarbeid opparbeider elevene kunnskaper og ferdigheter som bedre gjør dem i stand til å forstå og delta i et internasjonalt arbeidsliv, og bidrar til elevenes læring, utvikling og danning.

Kjennetegn på god praksis:
 

Skolens elever:

 • deltar og utvikler seg faglig og sosialt i en aktiv læringsprosess med tydelige forventninger og krav, som krever arbeid og innsats gjennom hele opplæringen
 • er aktive deltakere i opplæringen, og har gjennom medbestemmelse og medvirkning muligheter til å utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger
 • utvikler seg gjennom aktiv bruk av moderne teknologi, deltakelse i entreprenørskapsarbeid og samarbeid med kommuner og lokalt næringsliv som en del av opplæringen
 • utvikler seg for aktiv deltakelse i et mangfoldig samfunn, et meningsfullt arbeidsliv og for høyere utdanning

Skolens ansatte:

 • arbeider for å utvikle relasjoner til elevene som fremmer gjensidig respekt, dialog og tillit
 • deler kompetanse og erfaringer, og samarbeider for å skape et trygt og godt læringsmiljø som fremmer elevenes ferdigheter, kunnskaper og holdninger
 • reagerer umiddelbart ved mistanke om mobbing eller annen krenkende atferd
 • gjør hverandre gode
 • er faglig og pedagogisk oppdaterte
 • tilpasser opplæringen til den enkelte elevs evner og forutsetninger

Skolens samarbeider:

 • med elevenes foreldre/foresatte for å legge til rette for en opplæring som er tilpasset den enkelte elevs forutsetninger
 • med kommuner og lokalt næringsliv om arbeidspraksis, entreprenørskap og arbeidsoppdrag som en del av elevenes opplæring
 • med det offentlige, bedrifter, opplæringskontor og høyere utdanningsinstitusjoner om å gi elevene nødvendig informasjon for at de skal kunne ta gode valg for livet
 • med skoler og bedrifter i andre land for å gi våre elever erfaringer som gjør dem i stand til å forstå og arbeide i et globalisert arbeidsmarked